شهریه اقساطی در ۶ پرداخت مساوی ماهیانه

دبستان
دبیرستان، دوره اول
دبیرستان، دوره دوم