هزینه مدرک رسمی آموزش و پرورش

دبستان
دبیرستان دوره اول
دبیرستان دوره دوم